Integritetspolicy

1. Allmänt

Denna Integritetspolicy, gäller för alla som på något sätt använder Treeno AB:s, Org.nummer: 559121-0082, tjänster och/eller på annat sätt har kontakt med Treeno AB. I integritetspolicyn redogörs bland annat för hur och varför Treeno AB behandlar dina personuppgifter och vilka rättigheter du har enligt den allmänna dataskyddsförordningen (”GDPR”) (EU) 2016/679, Dataskyddslagen (2018:218) och Datainspektionens bindande föreskrifter och beslut.

Vad är en personuppgift?

En personuppgift är all information som direkt eller indirekt kan knytas till en fysiskt levande person. Exempel på personuppgifter är namn, telefonnummer, mailadress och IP-adress (om detta kan knytas till en individ).

2. Vilka uppgifter samlar vi in?

Som en del av vår verksamhet behandlar vi personuppgifter om dig som använder våra tjänster eller är i kontakt med oss. Vi på Treeno är måna om din integritet och det är viktigt för oss att vara transparenta med vilka uppgifter om dig som vi behandlar och varför.

Vi samlar in personuppgifter som:

- Person och kontaktuppgifter, såsom t.ex. namn, mailadress, telefonnummer och företagsuppgifter.

- Information om ditt besök på våra webbplatser och i vår app, inklusive men inte begränsat till trafikdata, platsdata, webbloggar och annan kommunikationsdata samt t.ex. den IP-adress, typ av enhet, operativsystem och webbläsartyp som används för besöket.

- Köphistorik.

- Geografisk information, din geografiska placering.

3. När och varför samlar vi in information om dig?

Treeno behandlar dina personuppgifter för flera olika syften. Treeno behandlar huvudsakligen personuppgifter i syfte att tillhandahålla, administrera, utveckla och anpassa Tjänsten och dess funktionaliteter, för att uppfylla avtalet med dig.

Personuppgifter behandlas vidare, för att säkerställa kundkännedom, administrera kundförhållanden, samarbetspartnersförhållanden, förhållanden till andra affärsmässiga parter såsom exempelvis finansiärer och tjänsteleverantörer, samt för att uppfylla författnings-, säkerhets- och lagreglerade krav, för att fullgöra rättsliga förpliktelser för Treeno.

Uppgifterna kan även utgöra underlag för kund- och marknadsanalyser, marknadsundersökningar, metod- och affärsutveckling samt statistik och affärsuppföljning, för att Treenos berättigade intresse av dessa åtgärder i allmänhet väger tyngre än ditt intresse av att uppgifterna inte behandlas.Att spara kvitton digitalt i Treenos Tjänster är frivilligt och det är alltid du själv som väljer vilka kvitton du vill spara i våra Tjänster. Några av de uppgifter du väljer att spara i våra Tjänster kan anses vara "känsliga". Om eller när du sparar ett kvitto som kan innehålla sådan information, samtycker du till vår behandling av den informationen. Du kan närsomhelst välja att återkalla ditt samtycke till sådan sparad information. Det gör du antingen genom att själv radera information eller genom att kontakta oss så raderar vi informationen åt dig.

Exempel på när Treeno samlar in personuppgifter om dig:

Anmälan till en tjänst och användning av en tjänst som erbjuds via den eller de plattformar som Treeno erbjuder.

När du fyller i dina kontaktuppgifter t.ex. namn, e-postadress eller ditt mobiltelefonnummer på webbplatsen.

I försäljningssyfte.

Om du uppdaterar dina uppgifter på dina sidor i Treenos tjänster.

Om du kontaktar oss via e-post, via telefon, våra webbplatser och sociala medier.

Ditt besök på våra webbplatser och i vår app, inklusive men inte begränsat till trafikdata, platsdata, webbloggar och annan kommunikationsdata samt t.ex. den IP-adress, typ av enhet, operativsystem och webbläsartyp som används för besöket.

4. Hur länge sparar vi dina uppgifter?

Treeno sparar dina personuppgifter så länge det finns en kundrelation eller till dess att uppgifterna inte längre är nödvändiga för det syfte som de en gång samlades in för.

Vid tidpunkt då personuppgifter inte längre behöver behandlas för det syfte som de en gång samlades in för kommer Treeno att radera eller på annat sätt avidentifiera information som kan hänföras till dig inom en rimlig tidsperiod, med undantag för sådan information som Treeno enligt lag är skyldig att bevara.

5. Var lagrar vi dina personuppgifter?

Vi strävar alltid efter att behandla dina personuppgifter inom EU/EES-området. I vissa situationer kan dock datan komma att överföras till, och behandlas i, land utanför EU/EES, av en leverantör eller underleverantör till Treeno. När dina uppgifter används utanför EU, t.ex. av någon av våra tjänsteleverantörer, vidtar vi alltid alla rimliga åtgärder för att säkerställa att din data hanteras säkert och adekvat som det skydd som erbjud inom EU/EES.

6. Dina rättigheter och kontaktinformation

Treeno AB är personuppgiftsansvarig och ansvarar för att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande lagstiftning.

Du har rätt att, enligt gällande lag:

- Rätt att få tillgång till din data, du kan kostnadsfritt en gång per år, begära ett utdrag av dina uppgifter om du vill veta vilken information om dig.

- Rätt till rättelse, du har rätt att korrigera felaktig eller icke komplett information om dig själv och rätt att begränsa behandlingen av personuppgifter tills de blir ändrade.

- Rätt att bli raderad, du har rätt att begära radering av dina personuppgifter, med undantag för sådan information krävs för att Treeno AB ska kunna fullgöra ett kundavtal eller som Treeno AB enligt lag är skyldig att bevara.

- Rätt att lämna klagomål, du har rätt att lämna in klagomål om behandlingen till Datainspektionen

- Rätt, i vissa fall, till begränsning av personuppgiftsbehandling som rör dig.

- Rätt att i vissa fall invända mot personuppgiftsbehandling som rör dig.

- Rätt till dataportabilitet i vissa fall.

7. Ändring av policyn

Vi strävar efter ständig förbättring och det kan komma att hända att vi behöver uppdatera och ändra denna policy. Treeno har rätt att när som helst ändra denna policy utan varsel. Vi rekommenderar därför att du regelbundet läser igenom policyn så att du känner till eventuella ändringar i policyn. Om vi ändrar vår policy kommer vi att publicera den ändrade policyn här på vår hemsida www.treeno.com).

8. Kontaktuppgifter

Tveka inte att kontakta Treeno AB om du har några frågor om behandling av dina personuppgifter på kontaktuppgifterna nedan:

Treeno AB

Epost: hello@treeno.com

Skulle du efter kontakten med oss fortfarande vara missnöjd kan du vända dig till Datainspektionen som är tillsynsmyndighet för personuppgiftsbehandling, och till vilken du kan anmäla ditt klagomål.

Datainspektionen

Box 8114

104 20 Stockholm

www.datainspektionen.se